Hệ thống cấp thoát nước

Ngày đăng: 07-05-2020

Hệ thống cấp thoát nước bao gồm:

- Hệ thống bơm cấp nước

- Hệ thống ống cấp nước

- Hệ thống cấp nước lạnh, nóng

- Hệ thống thoát nước mưa, nước sinh hoạt & công nghiệp